flash
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  統計資料   

報表名稱
報表名稱
台灣地區觀光旅館家數及房間數統計表-總表
台灣地區觀光旅館家數及房間數統計表-明細表
營運統計月報表-總表(住用率/平均房價/總營收/職工合計)(A3)
營運統計月報表-總表(各國籍住客人數統計_自98年1月起新增大陸國籍欄位)(A3)(新增「所占比率」)
籌設中預計完成房間數(含營業中旅館業)
營運統計月報表-明細表(住用率/平均房價/總營收/職工合計)(A3)
營運統計月報表-明細表(各國籍住客人數統計_自98年1月起新增大陸國籍欄位)(A3)
營運統計月報表-明細表(裝修及設備支出統計)(A4)
觀光旅館住用率比較表
觀光旅館平均房價比較表
顯示每頁 pre next 頁次: 1 / 3  共25筆資料
 
中華民國交通部觀光局 版權所有
Copyrightc 2002 Tourism Bureau, Rep. of China.(Taiwan) All Rights Reserved.